Meteor - 2010-12-03 12:50:11

Kiedy należy zapisać się do Otwartego Funduszu Emerytalnego OFE?

Zgodnie z ustawą, fundusz emerytalny powinno się wybrać w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pierwszej pracy. Jeżeli obowiązku tego w wyznaczonym czasie, nie dopełni się, to pieniądze przeznaczone do OFE, "leżą" z ZUS-ie.

Czasami o konieczności  wyboru OFE może przypomnieć  ZUS (specjalnym pismem-WEZWANIEM), ale wówczas po takim WEZWANIU ZUS, należy NIEZWŁOCZNIE zapisać się do OFE (kontaktując się ze swoim agentem). Osobom, które nie wybiorą OFE, ZUS losowo przydzielony jeden z funduszy emerytalnych działających na polskim rynku (zgodnie z ustawą największe fundusze emerytalne nie biorą udziału w losowaniu), dlatego nie warto poddać się losowaniu!

Jeżeli pracujesz, (lub w tym roku pracowałeś), a nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego powinieneś, to zrobić jak najszybciej - zadzwoń do swojego agenta !!


Kto musi przystąpić do funduszu emerytalnego?

Do otwartego funduszu emerytalnego musi przystąpić każda osoba urodzona po 31.12.1968r., za którą jest odprowadzana lub w minionym okresie była odprowadzana składka emerytalna do ZUS.

Musisz wybrać OFE jeżeli pracujesz lub pracowałeś:

    * na umowę o pracę,
    * na umowę zlecenie,

Musisz wybrać OFE jeżeli:

    * odbywasz lub odbywałeś płatny staż,
    * prowadzisz lub prowadziłeś  pozarolniczą działalność gospodarczą.

Musisz wybrać OFE jeżeli:   

    * jesteś osobą pobierającą stypendium sportowe, z wyjątkiem osób   uczących się lub studiujących
    * jesteś osobą wykonującą odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.
    * jesteś osobą pobierającą zasiłek dla bezrobotnych oraz absolwentem pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia lub stażu
    * jesteś osobą duchowną
    * jesteś żołnierzem służby zasadniczej
    * jesteś osobą przebywającą na urlopie wychowawczym lub pobierającą zasiłek macierzyński
    * jesteś uczniem szkoły zawodowej, który odbywa płatne praktyki zawodowe.


Co to jest Otwarty Fundusz Emerytalny?

Otwarty Fundusz Emerytalny (inne nazwy: fundusz emerytalny, OFE, drugi filar) jest częścią systemu emerytalnego, z którego w przyszłości będzie wypłacana emerytura.
Co miesiąc Twój pracodawca odprowadza do ZUS składkę na ubezpieczenie społeczne, a 1/5 tej składki (co stanowi 7,3% Twoich zarobków brutto) ZUS przekazuje do wybranego przez Ciebie Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Pieniądze do OFE wpłaca wyłącznie ZUS. Klient nie może nic wpłacić sam.
Otwarty Fundusz Emerytalny inwestuje Twoje pieniądze na różne (ale ustawą ograniczone) sposoby, by jak najefektywniej mnożyć je do czasu, aż zaczniesz z  nich korzystać na emeryturze.


Czy w momencie podpisywania umowy o przystąpienie do funduszu emerytalnego musimy wpłacić do funduszu pierwszą składkę?

Absolutnie nie. Pierwszą składkę (podobnie jak i następne składki) odprowadza Twój zakład pracy na konto ZUS, a z ZUS-u część pieniędzy (7,3% Twoich zarobków brutto) trafia do wybranego przez Ciebie  Funduszu Emerytalnego.


Kto wpłaca składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego?

Składki na ubezpieczenia społeczne są opłacane przez pracodawcę (zakład pracy) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy dana osoba jest członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje część odprowadzonej składki (dokładnie 7,3% Twoich zarobków brutto) do Twojego OFE.


Czy muszę zgłosić do pracodawcy jaki Otwarty Fundusz Emerytalny wybrałem?

Nie musisz zgłaszać do pracodawcy i nie musisz nigdzie zgłaszać jaki OFE wybrałeś.

Po podpisaniu „Deklaracji przystąpienia do OFE”, Twoja deklaracja poprzez OFE trafia do ZUS, gdzie jest robiona adnotacja którego Otwartego Funduszu Emerytalnego jesteś członkiem i gdzie co miesiąc mają wpływać Twoje składki emerytalne.

Twój pracodawca co miesiąc ma obowiązek odprowadzać za Ciebie składkę do ZUS i to ZUS, a nie pracodawca przekazuje składkę emerytalną do wybranego przez Ciebie OFE.

Dobrzy pracodawcy bardzo często przy podpisywaniu umowy o pracę przypominają młodemu pracownikowi o konieczności wyboru OFE, więc jeżeli tylko podpiszesz umowę z OFE, to z grzeczności możesz (ale nie musisz) zgłosić pracodawcy, że już to zrobiłeś, ale nie masz obowiązku informować pracodawcy jaki konkretny OFE wybrałeś.


Czy muszę zgłosić do ZUS jaki Otwarty Fundusz Emerytalny wybrałem?

Nie musisz zgłaszać do ZUS i nie musisz nigdzie zgłaszać  jaki OFE wybrałeś.

Nawet jeżeli otrzymałeś od ZUS list przypominający o konieczności wyboru OFE, to nie musisz powiadamiać ZUS o fakcie podpisania OFE z konkretnym Funduszem Emerytalnym.

ZUS o Twoim wyborze Otwartego Funduszu Emerytalnego dowie się od OFE z którym podpisałeś umowę.


Kiedy można zmienić OFE?

Zmiana OFE jest  możliwa  w dowolnym momencie przez cały rok. Jednak przeniesienie klientów OFE (tzw. transfery) dokonywane są przez ZUS tylko cztery razy w roku.

    * do 25 styczeń (transfer w lutym)
    * do 25 kwiecień (transfer w maju)
    * do 25 lipca (transfer w sierpniu)
    * do 25 października (transfer w listopadzie)


Jakie są opłaty, związane ze zmianą Otwartego Funduszu Emerytalnego?

W pierwszym roku uczestnictwa w konkretnym OFE zmiana funduszu kosztuje 160zł, w drugim roku 80zł.

OFE  z którego rezygnujemy oddzielnym pismem wzywa Nas do wpłaty w/w kwot na wskazane  konta bankowe.

Po dwóch latach uczestnictwa zmiana funduszu nic nie kosztuje.


Jeżeli zmieniam OFE, to co się dzieje ze zgromadzonymi tam pieniędzmi?

Wszystkie zgromadzone w OFE środki finansowe są w całości przelewane do nowego Otwartego Funduszu Emerytalnego


Czy w momencie rozwiązania umowy o pracę, składki na rachunku w funduszu emerytalnym przepadają?

Nie! Środki pozostają na rachunku w funduszu emerytalnym i są nadal inwestowane.


Czy można być Członkiem kilku funduszy emerytalnych?

Nie! Można być Członkiem tylko jednego Otwartego Funduszu Emerytalnego.


Czy emerytura z OFE (II filaru) jest dziedziczona? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

To właśnie zasadnicza różnica pomiędzy I a II filarem emerytalnym. Pieniądze, wpłacone na I filar (ZUS) nie podlegają dziedziczeniu, czyli - mówiąc potocznie - "przepadają" w chwili śmierci Klienta. Rodzina dostaje jedynie zasiłek pogrzebowy który od marca 2011 zostanie zmniejszony (sic !!!!) z ok 6700 zł na 40oo zł !!!! (A posłowie sobie w tym czasie podwyższyli znów pensje....  http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/4 … ebowe.html
Inaczej jest w II filarze (OFE) - tu wpłacone składki są dziedziczone, po śmierci Członka OFE, pieniądze są przekazywane osobom do tego uprawnionym (czyli beneficientom)


Kto dziedziczy pieniądze po zmarłej osobie, która zdecydowała się na uczestnictwo w II filarze systemu emerytalnego?

Współmałżonek otrzymuje 50% środków, zgromadzonych na koncie osoby ubezpieczonej. Nie są one jednak wypłacane gotówką, ale transferowane na rachunek współmałżonka w funduszu emerytalnym. Pozostałe pieniądze są wypłacane gotówką osobom uposażonym.
jeśli emeryt umrze w ciągu trzech pierwszych lat pobierania dożywotniej emerytury kapitałowej, to wskazani przez niego spadkobiercy otrzymają jednorazową wypłatę gwarantowaną, której wysokość zależeć będzie od daty śmierci.

Dziedziczenie oszczędności w funduszach. Rodzina mężczyzny będzie mogła dostać zgromadzony przez niego kapitał tylko w przypadku jego śmierci w pierwszych trzech latach pobierania emerytury (i tylko w tym czasie dostawać będzie też świadczenie). Gdy umrze choćby trzy lata i miesiąc po przejściu na emeryturę, jego bliscy nie dostaną ani grosza. Zgromadzony kapitał przejmie zakład. W lepszej sytuacji będą krewni kobiet. Po paniach kapitał będzie się dziedziczyć przez osiem lat.


Czy bezrobotni płacą składki do ZUS? I czy mogą zapisać się do OFE?

Za bezrobotnych pobierających zasiłek w okresie jego pobierania, składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadza właściwy urząd pracy, a więc składka emerytalna do OFE też jest odprowadzana. Bezrobotny (który wcześniej pracował) może zapisać się do OFE.


Jaka jest sytuacja osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą i płacą minimalną składkę ZUS?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają składkę od zadeklarowanego dochodu, który nie może być niższy od 60% przeciętnego wynagrodzenia. Zatem od tych osób i od zadeklarowanego przez nie dochodu zależeć będzie wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury. Im niższa składka, tym emerytura będzie niższa.


Kto sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Powszechnych Towarzystw Emerytalnych?

Instytucją nadzorującą Powszechne Towarzystwa Emerytalne jest  Komisja Nadzoru Finansowego. Wydaje on licencję na prowadzenie PTE i Otwartego Funduszu Emerytalnego, musi również wyrazić zgodę na zmiany statutu, dotyczące na przykład wysokości pobieranej prowizji, czy wielkości kapitałów własnych PTE.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje też nadzór nad bieżącymi inwestycjami Towarzystw Emerytalnych oraz pilnuje, by nie przekraczały one dopuszczonych prawem limitów inwestowania środków (chodzi o tzw. dywersyfikację portfela, która ma zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy).


Czy istnieją jakieś prawne instrumenty, które chronią Członka otwartego funduszu emerytalnego?

Istnieją prawne regulacje, które chronią środki Członka otwartego funduszu emerytalnego.

Są to:

- Bezpieczne zasady zarządzania inwestowania poprzez ustawowe określenie możliwości inwestowania kapitału funduszy emerytalnych (limity jakościowe i ilościowe dla inwestycji - Ustawa z dnia 28 sierpnia o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

- Rozdzielenie zarządzania i przechowywania składek, tzn. towarzystwo emerytalne nie może przechowywać u siebie kapitału z funduszy emerytalnych, musi to zrobić za niego niezależny Depozytariusz; Depozytariuszem może być bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

- Gwarancje ze strony powszechnego towarzystwa emerytalnego, Funduszu Gwarancyjnego oraz Skarbu Państwa.


Co Otwarty Fundusz Emerytalny zrobi ze zgromadzonymi pieniędzmi, po osiągnięciu wieku emerytalnego przez Członka?

Zgodnie z projektem ustawy z 1997 roku, po osiągnięciu wieku emerytalnego, sami mieliśmy wybrać zakład emerytalny, który wypłacałby naszą emeryturę. Otwarty fundusz emerytalny, po otrzymaniu zawiadomienia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wniosku uczestnika o emeryturę z I filaru, miał być zobowiązany do wypłaty transferowej, zgromadzonych na rachunku Członka środków do wybranego przez niego zakładu emerytalnego. Decyzja o pobieraniu emerytury dotyczyła zarówno I i II filaru systemu emerytalnego.
Obecnie rozważane są różne opcje wypłaty świadczeń z II filaru systemu emerytalnego. Pierwsze emerytury z dwóch filarów zostaną wypłacone w 2009 roku.
Czy członek funduszu będzie informowany o wartości jednostki funduszu?

Fundusz raz na 12 miesięcy ma obowiązek przekazać pisemną informację o środkach znajdujących się na rachunku Członka, w tym o ilości, wartości jednostki rozrachunkowej i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych na rachunku w dniu sporządzenia informacji. Fundusz na każde żądanie Członka jest zobowiązany udzielić na piśmie informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku.


Czy OFE może zbankrutować? Co stanie się wówczas z moimi składkami?

Fundusz emerytalny nie może zbankrutować.
Może natomiast dojść do ogłoszenia upadłości przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne, zarządzające danym funduszem.

Jednak wpłacone składki nie przepadają. Opiekę nad zgromadzonymi pieniędzmi sprawuje tymczasowo bank-depozytariusz, który później oddaje je innemu towarzystwu emerytalnemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pieniądze może przejąć towarzystwo, które do tej pory osiągnęło najlepsze wyniki w zarządzaniu. To kryterium stosuje się oczywiście w sytuacji, gdy jest kilku chętnych do zarządzania funduszem. Jeśli chętnych nie ma, wówczas zarządzanie musi przejąć największe na rynku towarzystwo emerytalne.


Czy Członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego może być osoba na zasiłku dla bezrobotnych pobierająca zasiłek?

Tak. Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i ubezpieczeniami rentowymi, tak wiec od kwoty zasiłku odprowadzana jest składka na te ubezpieczenia, przez Rejonowy Urząd Pracy. Składka będzie zasilać konto tej osoby w funduszu, w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.Jaki jest podział środków po śmierci Członka otwartego funduszu emerytalnego?

Po śmierci Członka otwartego funduszu emerytalnego, połowę zgromadzonych środków w zakresie w jakim te środki stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólnoty majątkowej, fundusz ma obowiązek przetransferować na rachunek współmałżonka. Niewykorzystane środki, zgodnie z nowelizacją przepisów przekazywane są osobom wskazanym wcześniej przez zmarłego Członka funduszu, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku.


Co się stanie, jeśli Członek Funduszu umrze?

W razie śmierci Członka Funduszu środki zgromadzone przez niego będą dziedziczone.

W momencie zawierania umowy z OFE warto jest wskazać osoby uposażone, czyli te osoby które po śmierci Członka OFE dostaną określony procent zgromadzonych na funduszu środków pieniężnych. Jeżeli Członek OFE wskazuje jedną osobę uposażoną to oczywistą rzeczą jest, że otrzyma ona 100% zgromadzonych tam środków. Jeżeli zaś Członek OFE zamierza podać więcej niż jedną osobę uposażoną musi zastanowić się nad podziałem procentowym. Jeżeli są dwie osoby może podzielić ich równo, czyli po 50%, ale może według uznania jednego uposażyć w większym stopniu, a drugiego w mniejszym. To Członek OFE decyduje ilu chce wyznaczyć uposażonych i jaki procent uposażenia każdemu z nich przydzielić.


Kto to jest osoba uposażona (beneficjent)?

Jest to osoba, która wyznacza Członek OFE i która na wypadek śmierci Członka OFE ma otrzymać określoną procentowo sumę zgromadzonych na funduszu pieniędzy.


Jeżeli nie wyznaczę osoby uposażonej, to czy zgromadzone na funduszu środki, po śmierci Członka OFE przepadają?

Nie przepadają! W przypadku, gdy Członek OFE nie wskazał osób uposażonych, środki podlegają ogólnym zasadą spadkowym. Utrudnia i wydłuża to okres oczekiwania na pieniądze, gdyż spadkobiercy muszą przed sądem udowodnić że te pieniądze im się należą !!. (średnio w Polsce taka sprawa ciągnie się ok. 20 miesięcy !! )
Aby tego uniknąć należy wskazać uposażonych w chwili zawarcia umowy.


Czy zawsze można zmienić osoby uposażone?

Członek Funduszu może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję dotyczącą osób uposażonych, wskazując obok lub zamiast nich inne osoby.


Czy osobami uposażonymi muszą być tylko osoby spokrewnione?

Osobami uposażonymi najczęściej są osoby spokrewnione, ale nie muszą to być tylko osoby spokrewnione.

Osobami uposażonymi mogą być również osoby obce z którymi brak jest jakiegokolwiek pokrewieństwa.


Czy po śmierci Członka Funduszu środki należne współmałżonkowi, zgromadzone na rachunku Członka można wypłacić, czy tylko przelać do funduszu współmałżonka?

W razie śmierci Członka Funduszu środki przez niego zgromadzone będą dziedziczone. Połowa środków zgromadzonych na koncie będzie przekazana na rachunek współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym (nie może nastąpić wypłata gotówkowa), zaś druga połowa będzie wypłacona osobie uposażonej lub osobom uposażonym (w tym przypadku gotówka). W przypadku, gdy współmałżonek będzie jedna z osób uposażonych, dodatkowo obok wypłaty transferowej do otwartego funduszu emerytalnego, otrzyma wypłatę w gotówce. Gdy nie ma osoby uposażonej, zgromadzony kapitał podlega dziedziczeniu na ogólnych zasadach prawa spadkowego.


Co się stanie w razie rozwodu Członka funduszu?

W razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, w przypadku wspólnoty majątkowej, podział środków zgromadzonych przez Członka Funduszu następuje zgodnie z decyzją sądu. Środki transferowane są na indywidualne konta eks-małżonków do funduszy emerytalnych, których są uczestnikami (jeżeli współmałżonek/a nigdy nie pracował/a to musi on/a wybrać fundusz emerytalny, do którego zostaną przekazane zgromadzone środki).


Co się stanie z moimi pieniędzmi jeżeli nie będę pracował, albo wyjadę za granicę?

Wyjazd za granicę i przerwa w opłacaniu składek w Polsce nic nie zmienia jeżeli chodzi o środki zgromadzone w OFE. Owszem na rachunek w OFE nie wpływają nowe składki, ale zgromadzone już pieniądze są w dalszym ciągu inwestowane i będzie z nich w przyszłości wypłacana emerytura. Jeżeli Członek OFE podejmie w przyszłości pracę w Polsce, to znów na rachunek w OFE zaczną wpływać składki.


Czy są możliwe dodatkowe, dobrowolne wpłaty do Otwartego Funduszu Emerytalnego?

W chwili obecnej nie są możliwe dobrowolne, dodatkowe wpłaty do OFE.

www.ateneum.pun.pl najpopularniejsze piosenki harcerskie www.menagospeedway08.pun.pl pro ana przepisy www.adsumus.pun.pl